تنها برنج ایرانی مصرف کنید!

برنج ایرانی بخورید و برنج هندی مصرف نکنید

برنج ایرانی بخورید! برنج هندی را سر سفره خود نیاورید!!! این درست ترین تعریف در رابطه با برنج های مرغوب داخلی و برنج هندی هست!