همانطور که بار ها در خوشه طلا گفته شده است. ما نسبت به برنجی که ارائه می کنیم اطمینان خاطر داریم چون بواسطه کشاورز بودن خود ما! تمام محصولات از مزارع ما و بستگان می باشد و هیچ گونه ناخالصی در آن قرار نمی گیرد!
به همین دلیل عودت هزینه مشتری در صورت نارضایتی بدون هیچ گونه دلیلی سر لوحه کار ماست.
برگشت هزینه خرید محصول در خوشه طلا نیاز به هیچگونه قانون خاصی ندارد. فقط باید تماس بگیرید!
تمام هزینه به صورت کامل برگشت داده خواهد شد.