مزایا و معایب غرقاب زمین در کشت

غرقاب زمین

غرقاب زمین(عمق ۱۵ سانتی متر)مداوم در کشت برنج دارای مزایا و معایبی هست که باید به آن دقت کرد در غرقاب ها نوسان دمایی روزانه آب آبیاری کم است.