آماده سازی زمین قبل نشا

مراحل آماده سازی زمین قبل نشا

اکثر کسانی که با کشت برنج اشنایی ندارند یا اشنایی کمی با کشت برنج دارند آن را به سه مرحله کاشت، داشت، برداشت تقسیم می کنند.