اهمیت شخم زمستانه + فیلم

اهمیت شخم زدن زمستانه

با شخم زمستانه آفت هایی مانند لارو کرم ساقه خوار برنج که در ساقه‌ها و بقایای بجامانده از کشت قبلی در مزارع وجود دارد از بین می رود.