تنها برنج ایرانی مصرف کنید!

برنج ایرانی بخورید و برنج هندی مصرف نکنید

برنج ایرانی بخورید! برنج هندی را سر سفره خود نیاورید!!! این درست ترین تعریف در رابطه با برنج های مرغوب داخلی و برنج هندی هست!

تفاوت برنج کشت اول و دوم

تفاوت برنج کشت اول و دوم

مرحله کشت اول برنج طارم از اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین با بذرپاشی شروع می شود. بذرپاشی مرحله قبل نشاء برنج می باشد که خود شامل سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت می باشد.