برنج و مشتقات آن!

برنج و مشتقات آن| خوشه طلا

برنج به عنوان یکی از غلات مهم و استراتژیک غذایی در چرخه غذایی کشور است. برنج در کنار نان اصلی ترین غذا در سفره خانواده ها ایرانی می باشد.