معرفی برنج پرمحصول نعمت

معرفی برنج پرمحصول نعمت

برنج نعمت از ارقام اصلاح شده یا پرمحصول برنج است. که در سال ۱۳۶۴ از تلاقی بین دورقم، پرمحصول آمل۳ و رقم بومی و کیفی سنگ طارم به دست آمد.