خرید برنج ارزان

خوشه طلا به صورت مستقیم از مزارع خود  برنج را به مشتری عرضه میکند