تامین انرژی بدن با مصرف برنج

تامین انرژی بدن با برنج

برنج تقریبا در تمام دنیا مصرف می شود و به عنوان یک وعده غذایی اصلی به حساب می آید؛ زیرا تامین کننده اصلی انرژی مورد نیاز بدن می باشد.