وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج بسیار مهم و حیاتی می باشد. سیلیسیوم رشد رویشی را بوسیله بهبود وظایف فیزیولوژیکی گیاه تحریک می کند.