سوروف (وازمل) چیست:

سوروف (وازمل) چیست:

سوروف (وازمل) چیست: گیاهی است یکساله از خانواده غلات و یکی از مهمترین علف هرز زراعت برنج در ایران و جهان است. که در ایران هم به وفور …