رفع مشکل خوابیدگی ساقه برنج (ورس)

خمیدگی برنج- خوشه طلا

خوابیدگی برنج (ورس) یکی از معضلاتی هست که کشاورزان در هر کشت با آن رو به رو هستند که باعث کاهش کیفیت محصول و میزان تولید برنج می شود.