نکات مهم نگهداری برنج در منزل:

نگهداری برنج در منزل

قطعا یکی از بدترین تجربیات در خرید برنج می تواند. وقتی باشد که شما بعد چند هفته به سراغ برنج می روید و مشاهده می کنید. برنج دچار آفت و شپشک شده است.