سوختگی غلاف برنج و راهکار مبارزه

سوختگی غلاف برنج

سوختگی غلاف برنج با عامل قارچی Rhizoctonia solani مهمترین بیماری ارقام پرمحصول برنج است.
این بیماری معمولا اواخر مرحله پنجه زنی، گیاه برنج را مورد حمله قرار می دهد.