سوروف (وازمل) چیست:

سوروف (وازمل) چیست:

سوروف (وازمل) چیست: گیاهی است یکساله از خانواده غلات و یکی از مهمترین علف هرز زراعت برنج در ایران و جهان است. که در ایران هم به وفور …

روش های مبارزه با علف های هرز

مبارزه با علف هرز | خوشه طلا

روش های مبارزه با علف های هرز به سه دسته زراعی، مکانیکی و مبارزه شیمیایی تقسیم می شود که کمک می کند برنج از آسیب های علف های هرز مصون بماند.