روی و نقش آن در گیاه برنج

نقش روی در گیاه برنج

روی یکی از عناصر ضروری و مورد نیاز گیاه برنج است. که پس از ازت، فسفر و پتاسیم باعث محدودیت در عملکرد برنج می گردد.