روش های مبارزه با علف های هرز

مبارزه با علف هرز | خوشه طلا

روش های مبارزه با علف های هرز به سه دسته زراعی، مکانیکی و مبارزه شیمیایی تقسیم می شود که کمک می کند برنج از آسیب های علف های هرز مصون بماند.