میزان بذر مصرفی در هکتار

میزان مصرف بذر در هکتار

میزان بذر مصرفی در هکتار از لحاظ تئوری خیلی کمتر از مقدار بذری است. که اکثر کشاورزان بطور عملی در خزانه استفاده می کنند.