کرم سبز برگ خوار برنج

کرم سبز برگ خوار برنج باعث از بین رفتن برگ ها می شود

کرم سبز برگ خوار برنج 3 نسل کامل و 1 نسل ناقص دارد. اولین پروانه های حاصل از شفیرهای زمستان گذران در اوایل اردیبهشت ماه ظاهر می شوند.