نشا جعبه ای و نکات مهم آن

نکات مهم نشا جعبه ای و مکانیزه

کف جعبه را باید با کاغذ ساندویچی بپوشانیم و بعد داخل خاک بریزیم. کاغذ روزنامه ممنوع است چون سرب دارد و خطرساز می باشد.

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای

خاک نشا جعبه ای

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای باید ویژگی هایی نظر اسیدیته و مواد آلی کافی و مناسب داشته باشد. خاک رسی و شنی برای این کار مناسب نیستند.