نقش منیزیم و منگنز در گیاه برنج

منیزیم و منگنز در برنج

نقش منیزیم و منگنز در گیاه برنج را می توان در رشد برگ ها و پنجه زنی گیاه مشاهده کرد. کمبود این دو عنصر باعث ضعیف شدن گیاه می شود.