ویژگی های زراعی برنج

ویژگی زراعی برنج

برنج گیاهی است با تنوع ژنتیکی و توان سازگاری زیاد از جنس oryza که در جهان دارای ۲۳ گونه بوده که در اکثر نقاط دنیا کشت می گردد.