ژیبرلا یا پوسیدگی طوقه برنج چیست؟

بیماری ژیبرلا برنج به دلیل اینکه بذر ذات است ممکن است از خزانه تا شالیزار روی برنج دیده شود. این بیماری مهمترین و شایع ترین بیماری است که از بذر الوده انتقال می یابد.