نقش پتاسیم در گیاه برنج

پتاسیم در گیاه برنج

پتاسیم مانند نیتروژن و فسفر جز عناصر پر احتیاج و مورد نیاز گیاه می باشد. کمبود پتاسیم سبب کاهش سوخت و ساز نوری و افزایش تنفس می گردد

مقدار و زمان مصرف کود های پتاسیم

کودپتاسیم| خوشه طلا

مقدار کود پتاسیم مورد نیاز بستگی به عوامل زیادی از جمله بافت خاک، آب آبیاری، ماندابی و غیر ماندابی بودن اراضی و رقم مورد کشت دارد.