مقدار و زمان مصرف کود های پتاسیم

کودپتاسیم| خوشه طلا

مقدار کود پتاسیم مورد نیاز بستگی به عوامل زیادی از جمله بافت خاک، آب آبیاری، ماندابی و غیر ماندابی بودن اراضی و رقم مورد کشت دارد.