خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای

خاک نشا جعبه ای

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای باید ویژگی هایی نظر اسیدیته و مواد آلی کافی و مناسب داشته باشد. خاک رسی و شنی برای این کار مناسب نیستند.