عوامل عدم کارایی سموم کشاورزی

عوامل موثر در عدم کارایی سموم کشاورزی

یکی از اصلی ترین مشکلات کشاورزی عدم کارایی یا عدم تاثیرگذاری مناسب سموم کشاورزی بر روی برنج می باشد. اما علت این مورد چیست؟