کاربرد های برنج

خرید برنج

کاربرد های برنج را می توان به غیر از پختن و مصرف به عنوان ماده غذایی در رسیدن و پخته شدن میوه و جذب آب و رطوبت و … بررسی کرد.