سطح زیر کشت برنج کشور

سطح زیرکشت برنج

سطح زیر کشت برنج کشور همواره طی سالیان اخیر به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی یا آب و هوایی روند نزولی داشته که این مورد می تواند آسیب زا باشد.