برنج ارگانیک چیست و انواع آن؟

برنج ارگانیک چیست

برنج ارگانیک به برنجی گفته می شود که در مراحل تولید ان از ابتدا کاشت تا برداشت هیچ گونه سموم و کود شیمیایی در مزرعه به کار نرفته باشد.