خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج پدیده ای است که گیاه برنج سرکشیدن را هنگامی که هنوز در خزانه بوده یا به محض انتقال نشا به زمین اصلی شروع می کند.