وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج بسیار مهم و حیاتی می باشد. سیلیسیوم رشد رویشی را بوسیله بهبود وظایف فیزیولوژیکی گیاه تحریک می کند.

گوگرد و نقش آن در گیاه برنج

نقش گوگرد در رشد برنج

گوگرد یکی از عناصر اصلی و پر نیاز گیاه برنج است که به عنوان نرم کننده خاک عمل می کند. و پس از ازت، فسفر، پتاس جزو عناصر مورد نیاز می باشد.