نشا جعبه ای و نکات مهم آن

نکات مهم نشا جعبه ای و مکانیزه

کف جعبه را باید با کاغذ ساندویچی بپوشانیم و بعد داخل خاک بریزیم. کاغذ روزنامه ممنوع است چون سرب دارد و خطرساز می باشد.

مراحل آماده سازی خزانه

خزانه برنج و نکات آن

مراحل آماده سازی خزانه شامل بذر پاشی، نایلون کشی، آبیاری و آماده نمودن نشا در زمین اصلی بوده و زمان تهیه خزانه ۵ لغایت۲۰ فروردین می باشد

سوختگی غلاف برنج و راهکار مبارزه

سوختگی غلاف برنج

سوختگی غلاف برنج با عامل قارچی Rhizoctonia solani مهمترین بیماری ارقام پرمحصول برنج است.
این بیماری معمولا اواخر مرحله پنجه زنی، گیاه برنج را مورد حمله قرار می دهد.

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج بسیار مهم و حیاتی می باشد. سیلیسیوم رشد رویشی را بوسیله بهبود وظایف فیزیولوژیکی گیاه تحریک می کند.

مقدار کود جعبه نشا

مقدار کود در جعبه نشا

مقدار کود جعبه نشا برای سه عنصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم به میزان ۲ گرم برای هر عنصر در نظر گرفته می شود. که کود مصرفی باید به خوبی با خاک …

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای

خاک نشا جعبه ای

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای باید ویژگی هایی نظر اسیدیته و مواد آلی کافی و مناسب داشته باشد. خاک رسی و شنی برای این کار مناسب نیستند.

خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج پدیده ای است که گیاه برنج سرکشیدن را هنگامی که هنوز در خزانه بوده یا به محض انتقال نشا به زمین اصلی شروع می کند.