اهمیت کود شیمیایی در کشت مجدد

اهمیت کود در کشت مجدد

با فراگیر شدن کشت مجدد زمین های کشاورزی بلافاصله بعد از کشت اول این نگرانی ها بوجود آمده است. که خاک ها توان سابق را ندارند.