طریقه جوانه دار کردن بذر برنج

طریقه جوانه دار کردن بذر برنج

جوانه دار کردن بذر برنج یکی از مراحل حساس شروع کار کشاورزی می باشد. باید برای جوانه دار کردن اصولی بذر برنج نکات مهمی مورد نظر قرار بگیرد و …