7 خواص سبوس برنج

خواص سبوس برنج

سبوس برنج غنی از فیبر می باشد. که باعث کاهش اشتها شده و از پرخوری جلوگیری می کند که به تبع کاهش وزن را به همراه دارد.