معرفی برنج طارم روشن

معرفی برنج طارم روشن

برنج طارم روشن که شاخص ترین صفات آن معطر بودن است که با ارقام طارم محلی و سنگ طارم برابری نمودهو داری ارتفاع ۱۱۹/۶۷ سانتی متر است

9 نکته اساسی در انتخاب بذر برنج

انتخاب بذر مناسب برای برنج

بدون تردید انتخاب بذر مناسب برای شروع کشاورزی امری ضروری و مهم می باشد. در این مقاله 9 نکته اساسی در انتخاب بذر برنج را خدمت شما عرض می کنیم.