خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای

خاک نشا جعبه ای

خاک مناسب برای پرورش نشا جعبه ای باید ویژگی هایی نظر اسیدیته و مواد آلی کافی و مناسب داشته باشد. خاک رسی و شنی برای این کار مناسب نیستند.

روش مبارزه زراعی با آفات برنج

مبارزه با آفات برنج

در این مقاله سعی داریم روش هایی را به شما معرفی کنیم که به کمک آن اکوسیستم آفات برنج را تحت تاثیر قرار دهید و از تکثیر آن ها جلوگیری کنیم.

نکات ضروری خزانه برنج

نکات مهم خزانه برنج

خزانه به جرات مهمترین بخش پروسه کشاورزی می باشد. چون جوانه گیاه اگر در این مرحله به درستی پرورش نیابد. نمی توان انتظار یک کشت موفق را داشت.

آماده سازی زمین قبل نشا

مراحل آماده سازی زمین قبل نشا

اکثر کسانی که با کشت برنج اشنایی ندارند یا اشنایی کمی با کشت برنج دارند آن را به سه مرحله کاشت، داشت، برداشت تقسیم می کنند.