نکات ضروری خزانه برنج

نکات مهم خزانه برنج

خزانه به جرات مهمترین بخش پروسه کشاورزی می باشد. چون جوانه گیاه اگر در این مرحله به درستی پرورش نیابد. نمی توان انتظار یک کشت موفق را داشت.