logo-bala

ورود/عضویت

مزیت تجزیه گیاه به آزمون خاک

مزیت نجزیه گیاه نسبت به آزمون خاک

خوشه طلا در مقاله چرا باید آزمون خاک انجام دهیم در رابطه با آزمون خاک و فواید آن صحبت کرد. در این مقاله می خواهیم در مورد مزیت تجزیه گیاه به آزمون خاک صحبت کنیم.

مزیت تجزیه گیاه به آزمون خاک در اين است که می تواند وضعیت گیاه را دقیقاً در زمان نمونه گیری تعیین کرده و منجر به ارائه راهکارهای سريع برای رفع کمبودهای احتمالی شود.

همه عواملی که در خاک و گیاه بر فراهمی و قابلیت جذب، و انتقال يک عنصر در گیاه مؤثر است اثر خود را در نتیجه تجزيه نشان می دهند.
تجزيه بافت گیاه بشدت وابسته به نوع بافت گیاه و مراحل رشد گیاه برنج است و نتیجه تجزيه گیاه نشان دهنده قویترين رابطه همبستگی با عملکرد و کیفیت گیاه می باشند.

همانند آزمون خاک، غلظتهای بحرانی کمبود اغلب برای تفسیر نتايج تجزيه گیاه استفاده می شوند. غلظت کمبود بحرانی، غلظتی از عنصر در بافت مشخصی از گیاه تعريف شده است که در آن کاهشی در حدود ۰۱ ٪ در عملکرد گیاه رخ داده است.
غلظت کمبود بحرانی معمولا توسط آزمايشهای گلخانهای تعیین شده ولی میبايست با کارهای مزرعهايی تأيید شود، زيرا در غالب موارد در گلدانهای گلخانهايی نسبت به همان خاک در مزرعه برای گیاه يکسان مقدار بیشتری از جذب عناصر رخ می دهد.

نمونه برداری از گیاه برنج

نکات مهم در انتخاب گیاه هنگام نمونه برداری:

بافت گیاهی انتخاب شده برای تجزيه بايد به آسان قابل شناسايی بوده و از بخشهايی نمونه برداری شود که به مسیرحرکت عنصر در گیاه مربوط می شود. چرا که تحرک آنها در گیاهانی که مقدار کافی از يک عنصر را دريافت می کنند بیشتر از گیاهانی است که ازکمبود رنج میبرند.
اندامهای گیاهی انتخاب شده برای تجزيه شامل تمام ساقه، کاملترين برگهای گیاه از نظر فیزيولوژيکی (دومین برگ از تاج گیاه) و در برخی موارد، دانه آنها است.

نمونه برداری از تمام ساقه با مشکلات همراه است زيرا غلظت در اين بخش از گیاه با سن تغییر می کند.
غلظت بحرانی با افزايش سن گیاهان کاهش می يابد. اين تا حدودی به خصوصیت ساقه مرتبط است که تمايل دارد تا غلظتهای پايین تری را در خود نگاه دارد. ولی در هر صورت پیشنهاد می شود در صورت امکان نمونه گیاه کامل را برای آزمونهای تشخیصی به آزمايشگاه مجاز برده تا در آنجا کارشناسان متبحر بتواند از بخشهای مهم نمونه های نهايی را تهیه و نسبت به تجزيه آن اقدام نمايند.

در تهیه نمونه های گیاهی و انتقال آن به آزمايشگاه مجاز توجه به نکات زير ضروری است:

1- از اندامهای گیاهی آلوده به خاک، گردو غبار و ساير آلودگیهای محیطی اجتناب نمايید.

2- از اندامهای گیاهی که تخريب شده و شکل طبیعی خود را از دست داده اند نمونه برداری نکنید.

3- از اندام ای گیاهی آلوده شده با آفات و بیماری های گیاهی برای نمونه برداری استفاده نکنید.

4- برای آزمونهای تشخیصی کمبود روی از نقاطی که علایم کمبود را دارند نمونه برداری کنید و نتیجه آنرا با نمونهايی که از مناطق بدون مشکل مزرعه گرفته ايد مقايسه نمايید.

5- حدالامکان از مناطق حاشیه مزرعه نمونه برداری نشود.

6- در زمان نمونه برداری به مرحله رشد گیاه و اندام گیاهی دقت نموده و در برچسب حاوی اطلاعات به مراه تاريخ، نام کشاورز، محل نمونه برداری ثبت نمايید.

7- در صورت نداشتن دانش کافی در باره چگونگی نمونه برداری از گیاه، از گیاه کامل (دارای علایم و بدون علایم) نمونه گیری گردد.

8 -نمونه ها را در پاکتهای کاغذی تمیز نگهداری کرده و قبل از ارسال به آزمايشگاه در محیط خشک و خنک (ترجیحاً يخچال) قرار دهید.

پس از تجزيه گیاه، نتیجه را میتوانید با اطالعات مندرج در جداول استاندارد (در بخشهای زير و مربوط به هر عنصر) مقايسه و از وجود کمبود در عنصر مورد نظر در مزرعه آگاه شويد.

امتیاز شما به این مطلب
5/5

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *